תנאי שימוש ומדיניות פרטיות באתר התוכן של המרכז הרפואי הרברט סמואל | הרברט סמואל סנטר

גולש/ת יקר/ה!

ברוך הבא לאתר התוכן של המרכז הרפואי הרברט סמואל סנטר ח.פ 515758217.

מבוא:

אתר זה מטרתו לסייע להרחיב את בסיס הידע האישי ולאפשר קבלת אינפורמציה בטרם פנייה למרכז הרפואי, לפרוס את הפעילות השירותים ותכני החברה השונים, והינך מוזמן לקחת בו חלק בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן.

האתר בבעלות חברת י.ל.ב.ש. קליניק בע"מ/המרכז הרפואי הרברט סמואל סנטר (להלן: "החברה" ו/או "המרכז הרפואי").

תקנון השימוש באתר הנ"ל נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

בעת הגלישה ו/או שימוש ו/או ביצוע פעולות באתר ו/או בעמודים הקשורים אליו ו/או בעמודי נחיתה, מאשר ומצהיר העושה כן (להלן: "המשתמש") כי קרא את תקנון האתר וכי הינו מביע את הסכמתו לאמור בו וכי אין לו ולא יהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה ו/או מי מעובדיה ו/או ספקיה ו/או לצד ג' כלשהו בכל הקשור לאתר.

בעת השימוש באתר נאסף מידע על המשתמש. חלק מהמידע הנמסר ע"י המשתמש ביודעין ובאופן ישיר (לדוגמא: בעת השארת פרטים ליצירת קשר ולתיאום ייעוץ) מאפשר לזהות את המשתמש באופן אישי. חלק מהמידע אינו מזהה את המשתמש וכן אינו נשמר עם יתר פרטיו שמסר בעצמו. מידע זה נועד לצרכים סטאטיסיטיים (לדוגמא: עמודים בעניינים מסויימים, כתובת ip וכו'). בכל מקרה, החברה תבקש מהמשתמש רק את הפרטים הנחוצים ישירות לצורך אספקת השירותים ו/או מענה לפנייתו.

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן, לשנות, למחוק ו/או להוסיף על תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים. שימוש באתר לאחר ביצוע השינויים מעיד על הסכמתך לשינויים אלו, ולכן אנו ממליצים לך לעיין בתנאים אלו מחדש מעת לעת.

אנא קרא תקנון זה בעיון משום שכל שימוש באתר ו/או בתכנים ו/או בשירותים ו/או במוצרים המוצעים בהם כפוף לתנאים ולהגבלות המופיעים במסמך זה.

אם אינך מסכים לתנאי התקנון, כולם או חלקם, אנא הימנע מהמשך השימוש באתר או פנה אלינו כדי שנוכל לסייע לך בדרכים חלופיות, באמצעות הפרטים המצוינים בעמוד יצירת הקשר.

  1. תוכן האתר:

התמונות המופיעות באתר הן להמחשה בלבד.

המידע המופיע באתר נועד להתייחסות כללית בלבד, ואינו מהווה, בשום פנים ואופן, בין במישרין ובין בעקיפין, עצה ו/או יעוץ רפואי ו/או מקצועי ו/או חוות דעת רפואית ו/או מקצועית ו/או תחליף להסתייע במומחה. ייעוץ ינתן, ככל שינתן, אך ורק במסגרת פעילות המרפאות ובאופן אישי.

קודם וכתנאי לקבלת טיפול כלשהו על המשתמש לעבור בדיקת התאמה לקבלת הטיפול ע"י גורם מקצועי רלוונטי. לעניין זה טיפול – כל טיפול המוצע באתר לרבות ניתוחים פלסטיים, טיפולים אסתטיים, הסרת שיער, טיפולי שיניים, ואסתטיקה גניקולוגית.

השימוש באתר על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקבל המבקרים עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן.

המרכז הרפואי אינו מתחייב לשמור גיבוי של כל תוכן המאוחסן ו/או מופיע באתר. כמו כן, המרכז הרפואי רשאי להשבית את האתר, כולו או חלקו, לצורך תחזוקה, עדכונים ושדרוגים או לכל צורך אחר ולא יישא באחריות לכל נזק שייגרם מכך.

המרכז הרפואי רשאי להסיר כל מידע ו/או תוכן ו/או להימנע מפרסומו בשלמותו או בחלקו, בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא מתן הודעה מראש או נימוק.

המרכז הרפואי מאפשר למשתמש להשאיר באתר את פרטי הקשר שלו, לרבות שמו הפרטי ומשפחה, מספר ת"ז, מס' טלפון וכתובת דוא"ל, וכן פרטים רלוונטיים בקשר לשירותים המבוקשים ו/או המפורסמים באתר.

המשתמש מתחייב להשאיר פרטים נכונים, מלאים ומדוייקים בלבד.

השארת פרטים מותרת למשתמש מעל גיל 18. המרכז הרפואי מבהיר כי אין לרשום לשירותים המוצעים באתר, ו/או בעמודים הקשורים אליו, גולשים ללא הסכמתם ו/או ידיעתם.

עם מסירת פרטי המשתמש לאתר ו/או בעמודים הקשורים בו, מסכים המשתמש כי המרכז הרפואי ו/או מי מטעמו בהרשאתו, יהיה רשאי לפנות למשתמש, בין באמצעות דוא"ל ובין באמצעים אחרים, ולהציע לו חומר פרסומי אודות מוצרים ו/או שירותים ו/או מבצעים ו/או פעילויות של האתר וכל מידע אחר בו סבור האתר כי המשתמש ימצא בו עניין מכח השימוש באתר ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר עם האמור. בידי המשתמש הברירה בכל עת, להיגרע מרשימת התפוצה לה נשלחות הודעות אלה או לעדכן את פרטיו על ידי מילוי אחר ההוראות הנלוות לכל ההודעות שישלחו או לפנות בעניין לדוא"ל: info@hscenter.co.il.

מובהר כי מילוי פרטי המשתמש באתר ו/או בעמודים הקשורים בו מהווה הסכמה לשיגור דברי פרסומת וכי מילוי פרטי הגולש מהווה משא ומתן לרכישת נכס או שירות על פי סעיף 31א(ג)(1) לחוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון מס' 40), התשס"ח – 2008.

מבלי לגרוע מו האמור לעיל, באתר ו/או בעמודים הקשורים אליו רשאי הגולש לציין באמצעות תיבת בחירה כי הוא מסכים לקבל דברי פרסומת לא מסוימים באמצעות הודעות טקסט ו/או דוא"ל ו/או באמצעי תקשורת אחר ע"פ סעיף 31א(ב) לחוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון מס' 40), התשס"ח – 2008.

על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.

לבתי המשפט בעלי הסמכות העניינית בעיר תל אביב יפו תהא סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר לאתר ו/או לתקנון זה ו/או הנובעים מהם.

כל שימוש במידע או בתכנים המפורסמים באתר הינו באחריות הבלעדית של המשתמש אשר נושא בסיכון המלא בכל הקשור אליהם. על המשתמש בתכני האתר לנהוג בזהירות מתאימה בהתאם למצבו הרפואי.

המרכז הרפואי ו/או מי מטעמו לא יישא בכל אחריות לכל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד לגוף או לרכוש, בין במישרין או בעקיפין, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע המוצג באתר, בין אם כחמר שיווקי, בין אם כחומר מקצועי, בין אם בגין קישורים שהוצבו באתר ובין אם מתוכן אחר.

מובהר כי הקישורים שמופיעים ויופיעו בתר מעת לעת הינם בגדר שירות למשתמשים באתר וכי למרכז הרפואי ו/או למי מטעמו אין כל שליטה על אתרי האינטרנט של צדדים שלישיים, והמרכז הרפואי אינו מבצע ניטור אחר הנעשה בהם.

המרכז הרפואי ו/או מי מטעמו אינו מתחייב כי הקישורים אכן יובילו לאתר שאליו יועדו להפנות ואין לראות בהפניה שכזו משום יצירת מצג ו/או התחייבות ו/או המלצה מכל סוג שהוא בקשר לכל אתר שאליו בוצע קישור ו/או לתכנים המצויים בו לרבות נכונות האמור בו, תוכנו, חוקיותו וכיוב'.

המרכז הרפואי ו/או מי מטעמו לא ישא בכל אחריות בקשר עם אתר זה לרבות כל נזק ו/או כל עלות ו/או הוצאה מכל מין וסוג בין במישרין ובין בעקיפין, העלולים להיגרם למשתמש ו/או לכל גורם שהוא בגין טענה, דרישה ותביעה מטעם המשתמש ו/או אותו גורם.

במקרה של מבצעים, הטבות, מתנות וכיוב' (להלן: "המבצע") שמפורסמים או יפורסמו באתר ו/או באמצעי תקשורת נוספים אחרים, המרכז הרפואי שומר לעצמו את הזכות להפסיק את המבצע בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא ע"פ שיקול דעתו המוחלט והבלעדי ו/או לשנות את תנאיו כולם או חלקם, ו/או לקצר או להאריך ו/או לשנות את תנאי התקנון הקשורים במבצע והמשתמש או המשתתף במבצע מוותר על כל טענה בקשר עם שינוי תנאי המבצע או הפסקתו או סיומו.

כל המידע המופיע באתר אינו מהווה כל הזמנה, מצג, הצהרה ו/או התחייבות כלשהי ליצירת כל התקשרות בין המרכז הרפואי לבין המשתמש ו/או מי מטעמו ו/או כל צד שלישי.

קניין רוחני:

האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב ועמוד האתר, לוגו האתר, שם האתר, דומיין שלו, קוד האתר ומידע טכנולוגי הדרוש להפעלתו, טקסטים, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות ואיורים, יישומי מחשב, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לאתר הנ"ל ומהווים קניין רוחני בלעדי של אתר התוכן של המרכז הרפואי הרברט סמואל ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מהנהלת האתר.

אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותך אישור מפורש כתוב מראש.

המרכז הרפואי ו/או מי מטעמו לא יהיה אחראי לשימוש שייעשה באתר על ידי המשתמש. המשתמש יישא לבדו באופן בלעדי בכל אחריות כאמור, לרבות אחריות לכל נזק העלול להיגרם בעקבות כל שימוש כאמור, לרבות בגין הפרת כל חוק ו/או כל הוראה מהוראות תקנון זה.

ברור למשתמש כי כל מערכת לאבטחת מידע אינה חסינה לחלוטין, וכי צדדים שלישיים עלולים לעשות שימוש לרעה באתר, מבלי שתהיה למרכז הרפואי ו/או למי מטעמו כל שליטה על כך.

המשתמש מסכים ומצהיר כי המרכז הרפואי ו/או מי מטעמו לא יישא בכל אחריות לכל שימוש כאמור, לרבות לכל נזק בגינו.

המשתמש מתחייב לפעול אך ורק בהתאם לתנאיו ומטרותיו של האתר.

המשתמש מתחייב להימנע משיבוש פעילותו התקינה של האתר בכל צורה שהיא, וכן מפגיעה בכל צורה שהיא בכל גולש אחר והכל בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, באמצעות מחשב, מכשיר טלפון סלולרי או כל אמצעי תקשורת אחר.

המשתמש מתחייב לפצות ולשפות את המרכז הרפואי ו/או מי מטעמו בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו להם, לרבות הוצאות משפטיות, כתוצאה מהפרת תקנון זה ו/או מכל מעשה ו/או מחדל אחר של המשתמש.

דילוג לתוכן
צרו קשר:
9753* | השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם:

      Contact Us:
      9753* | Send us a Message: